ผบช.ภ.1. เปิดโครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิ แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ผบช.ภ.1. เปิดโครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิ แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)


เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 1 มิ.ย ที่ ชมุชนตลาดเกรียบ ตําบลตลาดเกรียบ อําเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ท อําพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 มาเป็นประธานเปิด โครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิ แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)” โดยมี  นาย วิชัย ไวยทิ นายก เทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ  นาย วัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน และ พ.ต.อ  สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผกก. สถานีตํารวจภูธรบางปะอินร่วมกัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้


พล.ต.ท อําพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล ได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสําคัญของชาติ ส่งผล กระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของ ประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่า ทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด  ให้ได้รับ การบําบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุข จึงได้ดําเนินการโครงการดําเนินงาน ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดําเนินการ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิด ความเข้มแข็งเข้าใจ และยั่งยืนต่อไป

ตามที่รัฐบาลได้กําหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยปี งบ ประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงกําหนดให้โครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นโครงการที่มอบหมายให้สถานีตํารวจทุก แห่งทั่วประเทศ 1,483 ชุมชน โดยกําหนดให้ 1 สถานีตํารวจต่อ 1 ชุมชน แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ ร่วมภารกิจกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบูรณาการบริหารภารกิจ ภายใต้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ โดยที่ผ่านมา สถานีตํารวจภูธรบางปะ อินได้ดําเนินการ โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยเสพติด (ปักกลด) ของท่าน มาอย่างต่อเนื่อง ได้กําหนดเป้าหมาย ดําเนินการพร้อมกัน ทั้งตําบลตลาดเกรียบ จํานวน 8 หมู่บ้าน 805 ครัวเรือน ประชากร ทั้งสิ้น 2,816 คน ซึ่งถือว่าเป็นการลงพื้นที่เป้าหมาย มากกว่าที่สํานักงาน ตํารวจแห่งชาติกําหนด ถึง 7 หมู่บ้าน แต่เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ นําโดย นาย วิชัย ไวยทิ นายก เทศมนตรีตลาดเกรียบ ได้ เล็งเห็นความสําคัญของของโครงการนี้ ที่จะส่งผลดีและก่อประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมาก จึงสนับสนุน งบประมาณพร้อมกับบุคคลากร ในการดําเนินโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติ นายอําเภอบางปะอิน ได้สั่งการให้ ปลัดความมั่นคง นํากําลังอาสาสมัคร พร้อมด้วย สาธารณสุขอําเภอ


ตํารวจ ทหาร ประกอบกําลังเป็นชุดปฏิบัติการร่วมกัน เข้ามาพักแรมในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการตาม
โครงการฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 ร่วมกับ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. ในพื้นที่ บูรณาการทํางานร่วมกัน โดยการปฏิบัติตามโครงการ มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ,ขั้นปฏิบัติการ และขั้นส่งต่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการ X-Ray ตรวจปัสสาวะ 100% ค้นหาผู้เสพเพื่อ เข้าสู่กระบวนการชุมชนบําบัด (CBTx) โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการทํางานเชิงรุกใน การแก้ไขปัญหา เป็นรูปธรรมและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการดูแลตนเองเพื่อส่งต่อความยั่งยืน ต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *