รองผู้ว่าฯอยุธยาเป็นประธานจัดพิธีปฐมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี วัดตะโก ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯอยุธยาเป็นประธานจัดพิธีปฐมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี วัดตะโก ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องศรีวัฒนประภา วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล/ประธานฝ่ายศาสนศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งจัดขึ้นโดยพระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก พร้อมด้วย นายสิรศักดิ์ ทัศยพันธ์ นายอำเภอภาชี พระมหาใจ เขมจิตฺโต ในนามตัวแทนคณะสงฆ์วัดตะโก ถวายรายงาน


ในการจัดการปฐมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปี พ.ศ.2564 วัดตะโก ในครั้งนี้ ด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีดำริให้วัดตะโกพิจารณาจัดการเรียนการสอนพระปริติธรรม แผนกธรรม-บาลี ส่งเสริมพระภิกษุสามเณร ให้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม ที่รู้กันว่าเป็นคันถธุระหน้าที่ในการเล่าเรียนพระธรรมวินัย เพื่อรักษาพระสัทธรรมให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระมหาเถระได้ปฏิบัติมานับแต่พุทธปรินิพพาน แล้วมีการสังคายนาพระไตรปิฎกไว้ เพื่อให้พระภิกษุสามเณรสืบอายุพระพุทธศาสนาอย่างมีหลักเกณฑ์ ประการสำคัญเพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ดำเนินปฏิปทาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาทั้งด้านกาย หรือด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญาครบทั้งกระบวน สมควรแก่ความเป็นศาสนทายาทนั้น อันจะขยายไปสู่การประกาศ เผยแผ่ธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป


โดยวิธีการเรียนการสอน จะใช้ทั้งวิธีมุขปาฐะแบบดั้งเดิม คือ ท่องจำแล้วว่าด้วยปากและการอธิบายเพื่อให้เข้าในเนื้อหาวิชา จนกว่าจะสามารถแปลคัมภีร์ในชั้นอรรถกถาได้ทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทั้งการคิดวิเคราะห์ การเขียน การพูด อธิบาย เป็นต้น
ทั้งนี้ พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดตะโก ได้สนองพระบัญชา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และประสงค์จะดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดตะโก ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จึงได้ผ่านความเห็นชอบจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เป็นรุ่นที่ 1 รับเฉพาะนักเรียนชั้นประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ.3 ก่อน โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาถึงวันนี้ รวมจำนวน 60 รูป แบ่งเป็น ชั้นประโยค 1-2 พระภิกษุ จำนวน 7 รูป สามเณรจำนวน 12 รูป ชั้นประโยค ป.ธ. 3 สามเณร จำนวน 1 รูป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *