เปิดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ภายใต้งาน คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ สัตว์น้ำทุกชนิด มีชีวิตในลำน้ำ (1 คลอง 2 จังหวัด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ภายใต้งาน คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ สัตว์น้ำทุกชนิด มีชีวิตในลำน้ำ (1 คลอง 2 จังหวัด) บริเวณวัดบางซ้ายใน ตำบล เต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 20 กันยายน 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ภายใต้งาน คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ สัตว์น้ำทุกชนิด มีชีวิตในลำน้ำ (1 คลอง 2 จังหวัด) บริเวณวัดบางซ้ายใน ตำบล เต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน การดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,100 คน ประกอบด้วย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยกรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ทั้ง 16 อำเภอ และเครือข่าย ทสม.
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำชุมชม คณะครู นักเรียน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางซ้าย บริษัท ห้าง ร้านและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย กิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การปล่อยพันธุ์ปลาการประกวดวาดภาพ เรียงความ การจัดบอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดบางซ้ายในและในลำคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน การพื้นฟูคุณภาพน้ำ การแข่งขันพายเรือพื้นบ้าน เป็นต้น

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาสทางชลมารดจากท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าลีลาสไปจนถึงประตูน้ำท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลอง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นที่มาของความสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณที่จะสืบสานปณิธานและพระดำรัสของพระองค์ที่ว่า”คลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไป” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่า คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ มื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2538 เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์รักษาดู คลอง แห่งชาติ” ต่อมาคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่ชาติ ได้แต่งตั้งณะอนุกรรการเฉพาะกิจเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง ขึ้นมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 และในวันที่ 18 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรมการสิ่งแวดล้อมแห่ชาติ ให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ”

โครงการกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ภายใต้งาน คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ สัตว์น้ำทุกชนิด มีชีวิตในลำน้ำ (1 คลอง 2 จังหวัด)มีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลองให้มีความสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อสืบทอดกิจกรรมการอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำคูคลองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สอดคล้องกับแนวคิดของวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ ดู คลอง แห่งชาติ และเป็นการส่งเสริมการดูแลรักษาและพื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำ คู คลองให้เกิดความยั่งยืน
 3. เพื่อจัดกิกรรมให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายลุ่มน้ำ องค์กรชุมชน กลุมเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชนในการยกระดับความร่วมมือในกรอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองของจังหวัดพระนครศรีอยุรยโดยใช้แม่น้ำคูคลองเป็นพื้นที่เรียนรู้
 4. เพื่อบูรณการความร่วมมือของภาคีครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ในจังหวัด และภาคีเครือข่ยระหว่างจังหวัดในลุ่มแม่น้ำ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
  กิจกรรมในวันอนุรักษ์แม่น้ำ คลอง แห่งชาติ และเป็นการส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการ
  ผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการในการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองในระดับจังหวัดและท้องถิ่นต่อไป
 5. เพื่อเป็นการเผแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *