โครงการวันเกียรติยศศิลปศาสตร์ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ การมอบรางวัลเพชศิลปศาสตร์ และมอบทุนการึกษา “เรียนดีมีทุน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานโครงการวันเกียรติยศศิลปศาสตร์ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ การมอบรางวัลเพชศิลปศาสตร์ และมอบทุนการึกษา “เรียนดีมีทุน” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยพิธีการทางศาสนา คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการกล่าวคำบูชาครู

หลังจากนั้น คณาจารย์ได้ร่วมมอบเข็มสัญลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ให้นักศึกษาเพื่อเป็นสัญ ลักษณ์ของการเป็นศิษย์โดยสมบูรณ์ การมอบรางวัล “เพชรศิลปศาสตร์” สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะ ๓ รางวัล ประกอบไปด้วย นางมยุรี ศรีนาค ประธานโฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผอ.ธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ผอ.พิทยา แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ รางวัล”เพชร์ศิลปศาสตร์ “ สำหรับบุคลากรภายในคณะโดยแบ่งออกเป็น ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนานักศึกษา และด้านบุคลากรสายสนับสนุนดีเด็น รางวัลผู้เสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM Day) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัล “นักวิจัยต่อเนื่อง” รางวัล “เพชรศิลปศาสตร์” ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “เพชรศิลปศาสตร์” ประเภทรางวัลนักศึกษาเรียนดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร รางวัล “เพชรศิลปศาสตร์” ประเภทรางวัลนักศึกษากิจกรรมเด่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย กรรมการสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร รางวัล “เพชรศิลปศาสตร์ ประเภทรางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณดลใจ ทดแทนคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และพิธีมอบทุนการศึกษา “เรียนดีมีทุน” จำนวน 8 ทุน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *