โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 10.00น.นาย นิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ ที่ วัดบ้านชุ้ง อําเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยธุยา โดยมี นาย วีรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ภายในงานได้มีการเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน พร้อม มอบเกีตรติบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ประจำปี 2563 มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัลประกวดศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ แก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการ ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรค สัตว์น้ํา รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระ-บาด-สม-เด็ด- พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว) ได้กําหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกัน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 31 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิด ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จํานวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกข้าว คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกจัดการศัตรูพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกบัญชี คลินิก สหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม คลินิกสาธารณสุข คลินิกกฎหมาย และคลินิก ชลประทาน และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะมีเกษตรกร มาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 200 คน
การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *