คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์กรในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส )

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์กรในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส )เมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลาการเปรียญวัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้เป็น ประธาน ร่วมกับองค์กรในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส)


พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล กล่าวว่า โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้วัดเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นกลางศูนย์กลางของชุมชนและเป็นที่พึ่งทางกายจิตใจและปัญญา สมตามบทบาทหน้าที่ของวัดและคณะสงฆ์การพัฒนาวัดให้ เป็นสถานที่รมณียะด้วยหลัก 5 ส.สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สร้างนิสัย ย่อมสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อ ประชาชนผู้มาบำเพ็ญกุศลและศึกษาพระธรรม ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวัดส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งและเป็นผู้นำด้านจิตใจของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง อันนำไปสู่ความวัฒนาสถาพรของสถาบันชาติสถาบันพระพุทธ
ศาสนา สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภกทุกประการ


โดยการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา กับ องค์กรที่มีส่วนร่วมของอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ภาวนารังสี และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาวัดในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกวัดให้ เป็นสถานที่สงบร่มเย็น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์กลางการจัดกิจกรรมชุมชนรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพอันดีระหว่างวัด ชุมชน และองค์กร โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่กำหนดของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวคิด และหลักการของระบบ 5 ส มาพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในวัดให้เป็น สถานที่สัปปายะ เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจเข้ามาให้สนับสนุนดำเนินการตามระบบ 5 ส ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาวัดให้เป็นวัดตัวอย่าง โดยใช้แนวคิด และหลักการของระบบ 5 ส.ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิดและหลักการของระบบ 5 ส โดยทำ 5 ส ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา


ซึ่งบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้จัดทำขึ้นพร้อมกันหลายฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้วเห็นว่าไปตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *