สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ส่งเสริมให้ผู้ทำหน้าที่ “ครู” ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้นักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น


สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ส่งเสริมให้ผู้ทำหน้าที่ “ครู” ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้นักเรียน


ที่สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมครูสอนธรรม ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร” ตามหลักสูตรมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่6 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าการอบรมครูสอนธรรมนี้เป็นนโยบายของผู้บริหารวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญต่อครู และบุคลากรให้มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงบทบาทของครูให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร โอกาสนี้ พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวให้โอวาทธรรมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ”ครู” คือผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ สิ่งสำคัญของหน้าที่ครูคือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีระเบียบชีวิต เป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติ และทำงานเป็นมืออาชีพ จากการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบันทุกสาขาอาชีพควรยึดหลักการทำงานให้สำเร็จและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการปฏิบัติตามหลักการของ “อิทธิบาท4” คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา โดยควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สำหรับกิจกรรมการอบรมครั้งนี้นายศุภเลิศ บุญเย็น กล่าวว่าสถาบันปัญญาวิชชาลัยจัดการบรรยายเกี่ยวกับชีวิตครูที่มีคุณค่า , คุณธรรมครูผู้นำจิตฯ , คุณธรรม จริยธรรมครูยุค 4.0 , Mindfulness Based Therpy , อานาปานสติภาวนาใต้ร่มไม้ , สมาทานศีล8 และปฏิจจสมุปบาทสำหรับครู .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *