แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงพัฒนาเปิดทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากรพร้อมทำกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำลำคลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้ว แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะเดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงพัฒนาเปิดทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร และ เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการจิตอาสาฯและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมนำสมาชิกจิตอาสาฯ ร่วมทำกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำลำคลองเพื่อน้อมนำพระราโชบายในการดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง ประกอบไปด้วยกิจกรรม ขุดลอกคูคลอง เก็บผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปากคลองเปรมประชากร ช่วงตำบลบางกระสั้น โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนเรือเก็บผักตบชวาและเรือดันผักตบชวาจากกรมเจ้าท่าอย่างละ 1 ลำ เรือดันผักตบชวาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน 1 ลำ สามารถเก็บผักตบชวาได้จำนวนประมาณ 700 ตัน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาเบิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากรและโครงการ”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำลำคลองเพื่อน้อมนำพระราโชบายในการดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนโดยการขุดลอกลำคลองการจัดเก็บขยะกำจัดผักตบชวหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำลำคลองให้เกิดความสะอาดสวยงามนอกจากนี้ด้เชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปร.และภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำลำคลองให้เกิดความสะอาด สวยงามอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความตี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา