พ่อเมืองกรุงเก่าเปิดกิจกรรมปลูกตันไม้ทรงคุณค่า(ตันพุทร)เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อเวลา 08.30น.วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกตันไม้ทรงคุณค่า(ตันพุทร)เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช 2562ที่ พระราชวังโบราณบริเวณลานด้านหลังพระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ จำนวน 10 ต้น และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้การสนับสนุนต้นพุทรา ความสูงประมาณ 1 เมตร สำหรับนำมาปลูกในครั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการต้นไม้ทรงคุณค่ “รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี”ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสืบค้น และรวบรวมข้อมูลตันไม้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน เกิดการเรียนรู้ได้เห็นถึงความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีตันไม้ยืนตันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้คัดเลือกกลุ่มตันพุทรบริเวณพระราชวังโบราณ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น”รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี”ประจำปีพ.ศ. 2560 ต้นโพธิ์ เศียรพระรากโพธิ์วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นรุกขมรดกของแผ่ดินใต้รมพระบารมี”ประจำปีพศ.2561 และตันโพธิ์ประตูกาลเวลาวัดพระงาม ตำบลคลองสระบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็น”รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี” ประจำปีพ.ศ. 2562 และที่สำคัญอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2562 เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิษก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกตันไม้ทรงคุณค่า(ตันพุทร)นื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562ในโครงการเยี่ยมยลชมต้นไม้ทรงคุณค่า “รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี”จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับต้นไม้ทรงคุณค่าของจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่ผูกพันเชื่อมโยงกับมรดกทางธรรมชาติให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้อนุญาตให้ปลูกตันพุทราในพื้นที่พระราชวังโบราณบริเวณลานด้านหลังพระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ จำนวน 10 ต้น และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้การสนับสนุนต้นพุทรา ความสูงประมาณ 1 เมตร สำหรับนำมาปลูกในครั้งนี้ 

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a comment