(มีคลิป)รองผู้ว่าเมืองกรุงเก่าเปิด”โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 09.09น.นาย นิวัฒน์ ภาตะนันท์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่ หอประชุม โรงเรียนปัณณวิชญ์ อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุเทพ กุมุท นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ พร้อม ดร.ฉันทนา เปียทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ

ในวันนี้กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นำมาซึ่งการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงแม้ว่าจะได้มีแผนงานหรือโครงการต่างๆ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังมีผู้ขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นว่าวิธีการหนึ่งที่ควรจะดำเนินการได้แก่ การให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน อันถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกและทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีทั้งที่ได้มีการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างต่อเอง การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จากรายงานสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนจะพบว่าประมาณร้อยละ 90 ของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากพนักงานขับรถ

ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการขาดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย การขับรถอย่างประมาท ขาดความระมัดระวัง ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรการขับรถเร็วเกินอัตรา
ที่กฎหมายกำหนด การแซงในที่คับขันการเสพสุราของมีนเมาในขณะขับรถ หรือการขาดวินัยการจราจรเป็นต้นสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความ
เสียหายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และต่อสังคมส่วนรวมด้วยเหตุนี้ การมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย มีวินัยในการจราจรการขับรถที่ถูกต้องอย่างปลอดภัยในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ จึงควรที่จะได้มีการ
ปลูกฝัง และเสริมสร้างจิตสำนึกตั้งแต่ในขณะที่เป็นเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประเทศชาติ มีประชากรที่มีคุณภาพมีวินัยมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในอนาคตจากการตระหนักในเรื่องดังกล่าวประกอบกับในปี พ.ศ.2562 นี้เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิษก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปึงบประมาณพ.ศ2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยให้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งในวันนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนปัณณวิชญ์ ตำบล คุ้งลาน อำเภอบางปะอินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 323 คนและคุณครูต้นแบบ (ครูแม่ไก่)จำนวน 13 ท่าน ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอกสุวรรณภู่เต็ง ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมาเป็นวิทยากรในวันนี้

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a comment