(มีคลิป)รองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 10.00น.นาย นิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบึง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นาย วรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกับเกษตรกร และประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

ในวันนี้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาพื้นฟูเกษตรกร
ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรเช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณีได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมทั่วประเทศรัหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-3สิงหาคม 2562 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิกจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของอำเภอบ้านท่าเรือ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 400 คน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a comment