(มีคลิป)วัดท่าการ้อง นำประชาชนชุมชน ตำบลบ้านป้อม รวมเป็นหนึ่งเดียว ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่นเมื่อเวลา 18:30 น.วันที่ 28 กรกฎาคม ที่ลานพระเจดีย์ จำลอง วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนะกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิการชาวไทยทุกหมู่เหล่า มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ที่มณฑลพิธี วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา


จากนั้น ได้มีพิธี กล่าวถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใจความว่า “พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝาละอองธุลีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบในวันนี้ 28 กรกฏาคม 2562 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระ
บุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ด้วยพระองค์ทรงบำเพ็ญสรรพกรณียกิจ ล้วนเป็นหิตานุหิต แค่สมณชีพราหมณาจารย์ ทั้งแก่พสกนิกรทั่วไป ด้วยพระราชทานสัคหธรรม นำจิตอาสาให้พูนขึ้นเนืองๆ ด้วยทรงรักษาปกป้องคุ้มครอง โดยชอบธรรม ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติ แห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นเอนกประการ มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นเหตุนำความเจริญรุ่งเรือง ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราขทานพระราชนุญติ ถวายพระพรชัยมงคลความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพ แห่งพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลให้ใต้ฝาละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ไร้พระโรคาพาล มีพระฉวีวรรณผ่องใส เพียบพร้อมด้วย
พลานามัย ทรงพระเกษมสำราญเบิกบานพระราชหฤทัย พระเกียรติคุณขจรจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐิติกาล
จากนั้น พสกนิกร ชาวชุมชนตำบลบ้านป้อมได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชันต์ พระพิพัฒน์ศาสนะกิจวิธาน นำพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ชยันโต กึกก้องทั่วทั้งมณฑลพิธี

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a comment