โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค.สภาสังคมสงเคราะห์ฯ76 จังหวัดประจำปี2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อเวลา11.00น.ดร.สุจินต์ไชยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค.สภาสังคมสงเคราะห์ฯ76  จังหวัดประจ้าปี2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีแพทย์หญิงสุวรรณาไชยชุมศักดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ76 จังหวัดประจำปี2562 และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ้าจังหวัดประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯและผู้ที่เกี่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้าฯรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯมาเป็นปีที่21 สภาสังคมสงเคราะห์ฯจึงถือโอกาสนีร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ้าจังหวัดส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28 กรกฎาคม2562 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

โดยการจัดงานครั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เห็นความส้าคัญของผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น181 คนที่มีทังผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ผู้สูงอายุที่พิการป่วยติดเตียงมีภาวะหลงลืมผู้สูงอายุยากไร้ไร้ที่พึ่งพิงที่เป็นกลุ่มคนที่ทางจังหวัดจะต้องให้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถด้ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขไม่เป็นภาระของสังคมจึงได้เลือกที่จะจัดโครงการน้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ76 จังหวัดประจำปี2562 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้าพระทัยพระราชทานฯการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ้าเป็นให้แกผู้สูงอายุ

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a comment