(มีคลิป)เจ้าคณะจังหวัดพร้อมกับ ผอ.ศปป.2.กอ.รมน พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูอุทัยคณารักษ์ (จำรัส ตรียศ)เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและเมตตาคุณของพระครูอุทัยคณารักษ์ ผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2562 เวลา 17.00น.พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ท. กิติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติที่ 2 .กอ.รมน ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูอุทัยคณารักษ์ (จำรัส ตรียศ)เพื่อเป็นการำลึกถึงคุณูปการและเมตตคุณของพระครูอุทัยคณารักษ์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ตำบล หนองน้ำส้ม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานต่างๆเช่น คุณรจนา เพิ่มพูล ประธานกรรมการ บริษัทในเครือไทยเอเชีย 14001 จำกัด เข้าร่วมในพิธี

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและเมตตาคุณของพระครูอุทัยคณารักษ์ ผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม และคณะสงฆ์อำเภออุทัยและโรงเรียน
หนองน้ำส้มวิทยคมจึงได้ร่วมกันจัดสร้างรูปเหมือนพระครูอุทัยคณารักษ์ ประดิษฐานไว้ที่โรงเรียนหนองน้ำส้ม เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและเมตตคุณของระครูอุทัยคณารักษ์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม

เมื่อครั้งอดีต ครูชมสิงห์อุบลอดีตครูใหญ่โรงเรียนหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) ได้ถวายที่ดินให้แก่พระครูอุทัยคณรักษ์ เพื่อสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน35 ไร่ 2 ตารางวา โดย พระครูอุทัยคณารักษ์ได้ร่วมกับประชาชนชาวหนองน้ำส้มจัดหาทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน และโรงเรือนต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ในการสร้างรากฐานในชีวิตในแก่เด็กและเยาวชนด้วยการติดอาวุธทางปัญญเมื่อจัดหาทุนและก่อสร้างแล้วเสร็จได้มอบโรงเรียน ให้แก่รัฐบาล และเปิดทำการสอนขึ้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2522 โดยใช้ชื่อว่า”โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม” นอกจากการจัดหาทุนและก่อสร้างโรงเรียนแล้วพระครูอุทัยคณารักษ์ ยังให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งอุปการะเด็กและเยาวชน ที่เข้าศึกษาในโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมทุกๆ ด้าน เช่นทุนการศึกษาที่อยู่อาศัยครื่องอุปโภคบริโภค และมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร และการกีฬา มาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ต่อมา เมื่อ ปี พ.ศ.2559 โรงเรียนได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 37 ปี แต่มีสถิตินักเรียนที่เข้ารับการศึกษาลดน้อยลงเหลือเพียง 103คน สืบเนื่องจากยุคสมัย และความสะดวกสบายในการคมนาคมมีมากขึ้น เด็กและเยาวชนได้เข้าไปศึกษาระดับมัธยมศึกษากับโรงเรียนที่อยู่ในตัวอำเภออุทัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อจำนวนนักเรียนลดน้อยลง ส่งผลให้อาคารสถานที่ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาและทำให้ชำรุดทรุดโทรมในปี พ.ศ.2560 นางสาว ณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยคม และได้ริเริ่มที่จะดำเนินการบูรณะโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมโดยร่วมกับคณะสงฆ์อำเภออุทัย การนี้คณะสงฆ์อำเภออุทัยมอบหมายให้พระครูศุภกิจวิบูลเจ้าอาวาสวัดลุ่มเป็นผู้ดำเนินการในนามคณะสงฆ์อำเภออุทัยโดยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 6 หลังอาคารหอประชุม และบูรณะอาคารสถานที่ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการโรงเรียนฟุตบอล อีกจำนวน 6,000,000.-บาทจากการก่อสร้าง บูรณะและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 103คน เป็น 200 คน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา