รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบกรมธรรม์ ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น จังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น


วันที่ 1 กค นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร เป็นประธานในการรับกรมธรรม์ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
จังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”. โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. เป็นผู้มอบกรมธรรม์ในครั้งนี้ 
นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์ กล่าวว่า โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารคลัง


จังหวัดปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ร่วมมือกันผลักดันให้รถรางล้อยางน้ำเที่ยวในจงหวัดพระนครศรีอยูธยา มีกรมธรม์ประกันภัยภาค
บังคับ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ใช้บริการถรางล้อยางนำเที่ยวนี้ เกิดความอุ่นใจ
และรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา