กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการ”เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อเวลา09.00น.พันเอก ชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการ”เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” ที่โรงเรียนวัดผึ่งแดดอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพันเอกสมเดียรติอุ่นวงษ์หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์และนักเรียนโรงเรียนผึ่งแดดเข้าร่วมอบรมกว่า100 คน 

จากสถานการณ์บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดลงเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดผลกระทบและความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ที่รุนแรงส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆคณะรักษาความสงบแห่งชาติจีงได้กำหนดนโยบายให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ”วาระแห่งชาติ”เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนในชาติให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและให้หน่วยงานทั้งรัฐเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยกำหนดให้มีพื้นที่ป่าอย่างน้อย40 เปอร์เซ็นของพื้นที่ประเทศภายใน10ปี

โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้เยาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และในวันนี้การจัดกิจกรรมมีเยาวชนร่วมโครงการอบรม85คน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา