วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ภายใต้แนวคิด TAB…We Care. “The family you can trust

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น


วันที่ 2. มิถุนายน ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ   ดร.ชาติชาย. พุตยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค  น.ส.กมลชนก. พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตในกลุ่มเครือไทย-เทค. ร่วมเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีนางสาววรเวียร์  ละมูลพันธ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ     พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ โดยในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำสถานศึกษา รวมถึงกฎระเบียรต่าง  ๆ  ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเมื่ออยู่ในสถานศึกษา  โดยมีนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   และนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 700 คนมาร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้


ดร.ชาติชาย. พุตยาภรณ์    เปิดเผย  ในการปฐมนิเทศนครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้นตามแนวความคิด  TAB…We Care. “The family you can trust. โดยทางวิทยาลัยฯ. จะนักเรียนนักศึกษาเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน. และทางวิทยาลัยฯ. สร้างหลักสูตรให้นักศึกษาศึกษาตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน  ส่งเสริมให้นักศึกษา จบการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิ์หรือสามารถทำธุรกิจแบบ Strat up  ได้อย่างมีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของโลกในยุคปัจจุบันด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา