พิธีบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยนายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
โดยนายชลอ  ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยนายธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ MOUณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการบริการ ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 255

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a comment